LuatVietnam

blue-check Thuế GTGT của hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu sẽ do Hải quan hay Thuế xét hoàn?

Công văn số 4363/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2023 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (2 trang)
Posted: 22/8/2023 2:47:17 PM | Latest updated: 23/8/2023 12:11:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5772
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , thẩm quyền giải quyết hoàn thuế GTGT là của cơ quan Thuế.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp cần đề nghị hoàn thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu đã thực xuất khẩu thì phải liên hệ với cơ quan Thuế để được xem xét, giải quyết.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5772

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu