LuatVietnam

blue-check Thuê hộ khoán làm dịch vụ phải có hóa đơn lẻ (mua tại cơ quan thuế)

Công văn số 56954/CTHN-TTHT ngày 4/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán (3 trang)
Posted: 8/8/2023 11:00:47 AM | Latest updated: 8/8/2023 3:34:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5759
LuatVietnam

Trường hợp Công ty thuê dịch vụ của hộ khoán nếu cần có hóa đơn thì đề nghị hộ khoán liên hệ với cơ quan thuế để mua lẻ HĐĐT theo từng lần phát sinh theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Các chi phí phát sinh liên quan đến hợp đồng thuê dịch vụ của hộ khoán được hạch toán vào chi phí hợp lý nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5759

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu