LuatVietnam

blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 (16 trang)
Posted: 10/5/2022 11:18:46 AM | Latest updated: 12/5/2022 2:46:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5449
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, quy trình bầu cử nhân sự, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Ban chấp hành công đoàn và Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, cần lưu ý, độ tuổi của cán bộ ứng cử lần đầu vào Ban chấp hành công đoàn và Ủy ban kiểm tra công đoàn tính đến thời điểm nghỉ hưu phải đảm bảo còn ít nhất 01 nhiệm kỳ (60 tháng). Nếu là tái cử thì độ tuổi tính đến thời điểm nghỉ hưu phải còn đủ ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng).

Đính kèm các phụ lục:

- Khung số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 (Phụ lục 1)

- Quy trình nhân sự Đại hội công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương nhiệm kỳ 2023-2028 (Phụ lục 2)

- Danh mục hồ sơ nhân sự Đại hội công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương (Phụ lục 3)

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5449

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028