LuatVietnam

Tiêu chí xác định dự án phải xin giấy phép môi trường

Cập nhật 13/1/2023 | Đăng tải: LVN.5626

hoi Dương Văn Huy (Tuyên Quang)
Đơn vị tôi được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng trạm y tế xã trên địa bàn 2 huyện (1 dự án có 2 trạm y tế tại 2 huyện khác nhau), có tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương.
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 28 và Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, dự án đơn vị tôi thực hiện thuộc dự án nhóm III (có phát sinh chất thải nguy hại).
Dự án nêu trên thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường là có đúng theo quy định hay không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định: "Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức".

Quy định này được áp dụng đối với dự án đầu tư được phân loại theo các tiêu chí về môi trường kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, làm cơ sở xác định đối tượng phải có giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư thuộc nhóm I, II và III.

Theo đó, dự án "có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý" được hiểu là nước thải, bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án đầu tư xả ra môi trường nếu không xử lý thì vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định.

Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định: "Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III quy định tại các Phụ lục III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định này có phát sinh chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 1.200 kg/năm trở lên hoặc từ 100 kg/tháng trở lên trong quá trình vận hành thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường".

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo vệ môi trường

otvet Tiêu chí xác định dự án phải xin giấy phép môi trường
otvet Dự án sản xuất, gia công cơ khí có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Về căn cứ xác định chủ nguồn chất thải nguy hại
otvet Dự án hoạt động từ trước Luật BVMT 2020 phải bổ sung giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng
otvet Doanh nghiệp phải công khai kết quả quan trắc nước thải như thế nào?
otvet Đã bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
otvet Những điều cần biết về đăng ký miễn trừ chất ô nhiễm khó phân hủy (POP)
otvet Có được mua bán chất thải nguy hại?
otvet Dự án truyền tải điện có phải lập đánh giá tác động môi trường?
otvet Cơ sở sản xuất hay người tiêu dùng chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải nguy hại?
otvet Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần có những thông tin gì?
otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?