LuatVietnam

blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN ngày 9/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ (194 trang)
Posted: 21/8/2023 7:44:09 AM | Latest updated: 25/9/2023 2:24:26 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ gồm 10 nhóm với 31 vị trí việc làm (Phụ lục I đính kèm)

2. Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ (Phụ lục II đính kèm)

3. Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ (Phụ lục III đính kèm)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu