LuatVietnam

blue-check TP. HCM được phân cấp phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Quyết định số 20/2023/QĐ-TTg ngày 10/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (5 trang)
Posted: 11/8/2023 12:51:32 PM | Latest updated: 16/8/2023 11:18:03 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, Thủ tướng đã quyết định thí điểm cho UBND TP. HCM thực hiện quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý trên cơ sở các đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trình tự, thủ tục UBND TP. HCM phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo cơ chế thí điểm được quy định từ Điều 2 đến Điều 6. Tuy nhiên, lưu ý, UBND Thành phố chỉ được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực khi Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực thi hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 10-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu