LuatVietnam

Trích khấu hao TSCĐ từ lúc đấu thầu hay nghiệm thu?

Cập nhật 13/12/2022 | Đăng tải: LVN.5601

hoi Nguyễn Hoàng Tuấn
Doanh nghiệp của tôi thực hiện chế độ quản lý tài sản theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Hiện doanh nghiệp có phát sinh đầu tư hệ thống camera quan sát, thủ tục đấu thầu mua sắm và đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhưng do quá trình sử dụng có lỗi nên chưa nghiệm thu thanh toán được.
Đến tháng 9/2022 nhà cung cấp mới khắc phục các lỗi để ký tiến hành nghiệm thu. Doanh nghiệp tôi sẽ tính khấu hao tài sản bắt đầu từ thời gian nào?

luat Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính:

Theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 4 về xác định nguyên giá của TSCĐ:

"a) TSCĐ hữu hình mua sắm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): Là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: Lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác".

Khoản 1 Điều 5 về nguyên tắc quản lý TSCĐ: "1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ".

Khoản 9 Điều 9 về phương pháp trích khấu hao TSCĐ: " 9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp".

Khoản 3 Điều 13 phương pháp trích khấu hao TSCĐ: "3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện".

Theo đó, việc trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng, doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp. Doanh nghiệp được tự quyết định thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Tài sản cố định

otvet Trích khấu hao TSCĐ từ lúc đấu thầu hay nghiệm thu?
otvet Máy móc thiết bị có được trích khấu hao riêng với nhà cửa?
otvet Máy móc thiết bị được trích khấu hao riêng với nhà đất
otvet Phần mềm kế toán có được trích khấu hao?
otvet Tạm dừng hoạt động TSCĐ do dịch, có được trích khấu hao và hạch toán chi phí?
otvet Thủ tục bán ra nước ngoài máy móc nhập khẩu đã nộp thuế
otvet Tạm dừng hoạt động do Covid, nếu dưới 9 tháng vẫn được tính khấu hao TSCĐ
otvet Ngân hàng cho thuê tài sản bảo đảm có bị tính thuế GTGT?
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu, đóng thuế theo giá bán hay trị giá khấu hao?
otvet Xe tải có bị khống chế trích khấu hao theo hạn mức 1,6 tỷ?
otvet Cho thuê lại một phần tòa nhà vẫn được trích khấu hao toàn bộ
otvet Phần diện tích văn phòng cho thuê có được trích khấu hao?
otvet Hàng xuất nội bộ để tạo tài sản cố định được miễn lập hóa đơn và không bị tính thuế
otvet TSCĐ ngừng hoạt động do dịch có được trích khấu hao?
otvet Máy móc đã hết khấu hao có cần khai chuyển mục đích khi thanh lý?
otvet Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ có được khai khấu trừ sau nhiều năm gián đoạn?
otvet Có được trích khấu hao ô tô khi mang cho thuê?
otvet Nhà đã khấu hao hết có được bồi thường khi bị thu hồi lại đất?
otvet Đã bỏ chính sách ân hạn nộp thuế GTGT cho tài sản cố định có giá trị lớn (trên 100 tỷ)
otvet Máy móc nhập để góp vốn có được tái xuất trả?