LuatVietnam

blue-check Trình tự thủ tục xử lý tham nhũng của Thanh tra Chính phủ

Quyết định số 457/QĐ-TTCP ngày 11/9/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ (13 trang)
Posted: 12/9/2023 1:57:30 PM | Latest updated: 12/9/2023 5:02:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5784
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục hành chính về phòng chống tham nhũng thuộc chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ, bao gồm:

1. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm

2. Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác

3. Đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích

4. Ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn

5. Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác

6. Xử lý quà tặng

7. Xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích

8. Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

9. Thủ tục tặng thưởng cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

10. Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể

11. Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với cá nhân

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính xem hướng dẫn tại Phần II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5784

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu