LuatVietnam

blue-check Từ 20/6/2022, không bắt buộc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm 2% thuế GTGT English attachment

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (3 trang)
Posted: 21/6/2022 6:56:11 AM | Latest updated: 25/6/2022 10:12:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5477 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 nhằm gỡ bỏ quy định phải lập riêng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT.

Theo đó, đối với hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất GTGT 8%, doanh nghiệp vẫn được lập chung hóa đơn với các loại hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất khác (5%, 10%). Tuy nhiên, trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.

Riêng các cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ, khi bán hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm.

Các trường hợp đã lập chung hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ 1/2/2022 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực (20/6/2022) thì vẫn được giảm thuế và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt.

Ngoài ra, Nghị định này đồng thời thay mới Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 , đây là mẫu Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý HĐĐT đã lập có sai sót.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check GT:NĐTừ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5477
Tệp đính kèm
enflag pdficon ND41-20062022CP[VLO].pdf
Lược đồ
GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 27-Jun-2022
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kế toán