LuatVietnam

blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment

Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 7/4/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTCstatus2 ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp (3 trang)
Posted: 12/4/2022 7:06:22 AM | Latest updated: 12/8/2022 8:07:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5430 | Vietlaw: 557
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi khoản 1 Điều 5 Thông tư số 48/2019/TT-BTCstatus2 nhằm gỡ bỏ quy định cho phép trích lập dự phòng tổn thất đối với các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Đối với số dư dự phòng mà doanh nghiệp đã trích lập trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực cho các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương thì được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC ngày 7/8/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5430

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT24-07042022BTC[VLO].pdf

Lược đồ

Trái phiếu Chính phủCập nhật đến: 25-May-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment