LuatVietnam

blue-check Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2023: 23.647 đồng/USD

Thông báo số 6895/TB-KBNN ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán tháng 01 năm 2023 (5 trang)
Posted: 4/1/2023 10:18:33 AM | Latest updated: 4/1/2023 3:32:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616
LuatVietnam

Theo thông báo của Bộ Tài chính, tỷ giá hạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ trong tháng 1/2023 là 23.647 đồng/USD, giảm nhẹ so với tỷ giá hạch toán của tháng 12/2022 (23.681 đồng/USD, Thông báo số 6209/TB-KBNNstatus1 ngày 30/11/2022).

Tỷ giá này được áp dụng để quy đổi, hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ... trong tháng 1/2023.

Bảng tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 1/2023 được chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Tỷ giá

blue-check Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2023: 23.647 đồng/USD
blue-check Nâng biên độ tỷ giá mua, bán giao ngay (spot) lên 5% English attachment
blue-check Doanh thu tính thuế nhà thầu phải quy đổi theo tỷ giá nào? English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020: 23.150 đồng/USD English attachment
blue-check Doanh thu ngoại tệ bắt buộc quy đổi theo tỷ giá mua vào của NHTM English attachment
blue-check Được lập 01 hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai tỷ giá
blue-check Căn cứ tỷ giá nào để quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Áp dụng tỷ giá tính chéo để quy đổi doanh thu ngoại tệ không phải là USD
blue-check Áp dụng tỷ giá nào để tính thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối 2018: 22.635 đồng/USD English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng đầu năm 2018: 22.415 đồng/USD English attachment
blue-check Lãi chênh lệch tỷ giá từ khoản chi hộ có phải nộp thuế TNDN?
blue-check Nhà thầu nước ngoài áp dụng tỷ giá nào để quy đổi? English attachment
blue-check Tỷ giá tính thuế đối với nhà thầu nước ngoài qua các thời kỳ English attachment
blue-check Về tỷ giá ghi trên hóa đơn qua từng thời kỳ
blue-check Ứng trước tiền hàng nhập khẩu, quy đổi theo tỷ giá nào?
blue-check Chi phí bằng ngoại tệ phải quy đổi ra VND theo tỷ giá bán ra của NHTM
blue-check Hạch toán bằng đồng ngoại tệ, áp dụng tỷ giá quy đổi như thế nào?
blue-check Doanh thu ngoại tệ của Nhà thầu quy đổi theo tỷ giá nào?
blue-check Nhà thầu nước ngoài quy đổi doanh thu ngoại tệ theo tỷ giá nào?