LuatVietnam

blue-check Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2022: 23.182 đồng/USD

Thông báo số 3757/TB-KBNN ngày 29/7/2022 của Bộ Quốc phòng về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2022 (5 trang)
Posted: 5/8/2022 1:14:11 PM | Latest updated: 19/8/2022 5:08:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5511
LuatVietnam

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ trong tháng 8/2022 sẽ là 23.182 đồng/USD, tăng 102 đồng/USD so với tỷ giá của tháng 7 (23.080 đồng/USD, Thông báo số 3195/TB-KBNNstatus1 ngày 30/6/2022).

Tỷ giá này được áp dụng để quy đổi, hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ... trong tháng 8/2022.

Bảng tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 8/2022 được chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5511

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Tỷ giá

blue-check Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2022: 23.182 đồng/USD
blue-check Doanh thu tính thuế nhà thầu phải quy đổi theo tỷ giá nào? English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020: 23.150 đồng/USD English attachment
blue-check Doanh thu ngoại tệ bắt buộc quy đổi theo tỷ giá mua vào của NHTM English attachment
blue-check Được lập 01 hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai tỷ giá
blue-check Căn cứ tỷ giá nào để quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Áp dụng tỷ giá tính chéo để quy đổi doanh thu ngoại tệ không phải là USD
blue-check Áp dụng tỷ giá nào để tính thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối 2018: 22.635 đồng/USD English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng đầu năm 2018: 22.415 đồng/USD English attachment
blue-check Lãi chênh lệch tỷ giá từ khoản chi hộ có phải nộp thuế TNDN?
blue-check Nhà thầu nước ngoài áp dụng tỷ giá nào để quy đổi? English attachment
blue-check Tỷ giá tính thuế đối với nhà thầu nước ngoài qua các thời kỳ English attachment
blue-check Về tỷ giá ghi trên hóa đơn qua từng thời kỳ
blue-check Ứng trước tiền hàng nhập khẩu, quy đổi theo tỷ giá nào?
blue-check Chi phí bằng ngoại tệ phải quy đổi ra VND theo tỷ giá bán ra của NHTM
blue-check Hạch toán bằng đồng ngoại tệ, áp dụng tỷ giá quy đổi như thế nào?
blue-check Tỷ giá hạch toán tháng 04/2016 giảm còn 21.874 đồng/USD
blue-check Doanh thu ngoại tệ của Nhà thầu quy đổi theo tỷ giá nào?
blue-check Nhà thầu nước ngoài quy đổi doanh thu ngoại tệ theo tỷ giá nào?