LuatVietnam

Vật tư xây dựng có được giảm 2% thuế GTGT?

Cập nhật 11/3/2022 | Đăng tải: LVN.5412

hoi Không nêu tên
Liên quan đến giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 18/01/2022 của Chính phủ, doanh nghiệp có một số vướng mắc như sau:
Các mã ngành của doanh nghiệp là 4663, 4669, 4752, 3290, 4100, 4321, 4322, 4329, 4330, 4933. Trong đó, mã ngành chính của doanh nghiệp là “4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng”. Sản phẩm của doanh nghiệp là “Cung cấp kính, cung cấp và thi công lắp đặt nhôm kính, kính (khung nhôm kính, kính đã được gia công, kính sơn, kính thủy, kính trong, kính phun mờ axit…..).
Nếu xét theo mã ngành, nghề kinh doanh thì được giảm thuế GTGT xuống 8%, nhưng xét về phạm vi áp dụng từ khâu nhập khẩu đến sản xuất thì không được giảm vì thành phần cấu tạo của kính bao gồm: cát, đá vôi, soda và sunfat natri, mà cát và đá nằm trong doanh mục không được giảm. Mặt khác hạng mục kính của doanh nghiệp còn qua giai đoạn gia công phú màu sơn mà sơn thuộc danh mục “Hóa chất” không được giảm thuế GTGT.
Vì vậy bằng Công văn này kính mong Cục thuế TP.HCM giải đáp các vướng mắc của Doanh nghiệp như sau:
Khi xuất hóa đơn GTGT các sản phẩm: Cung cấp kính; cung cấp và thi công lắp đặt kính trong, kính thủy, kính sơn, kính phun mờ axit doanh nghiệp có được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% không?
Hợp đồng doanh nghiệp ký với khách hàng bao gồm kính, phụ kiện, hệ gia cố, nhân công lắp đặt và đơn vị tính là ‘bộ” thì thuế suất thuế GTGT là 8% hay 10%?
Hợp đồng doanh nghiệp ký với khách hàng bao gồm các sản phẩm là: kính trong, phụ kiện (kim loại), chi phí quản lý, nhân công lắp đặt, vận chuyển và đơn giá theo từng hạng mục sản phẩm. Theo hợp đồng đã ký, hóa đơn xuất theo giá trị khối lượng nghiệm thu từng đợt thì doanh nghiệp xuất 10% cho tất cả các hạng mục thực hiện theo hợp đồng hay xuất tách sản phẩm tương ứng theo thuế suất thuế GTGT của từng sản phẩm, vì:
Phụ kiện (thuộc danh mục kim loại): Thuế suất thuế GTGT là 10%
Nhân công lắp đặt không nằm trong danh mục không được giảm thuế: Thuế suất thuế GTGT là 8%
Chi phí vận chuyển không nằm trong danh mục không được giảm thuế: Thuế suất thuế GTGT là 8%
Các hợp đồng đã ký năm 2021 chưa được quyết toán thì thuế GTGT khi xuất hóa đơn các đợt tiếp theo là 10% hay 8%?
Các sản phẩm nguyên liệu đã nhập vào 10% thì hóa đơn đầu ra xuất 10% hay 8% nếu doanh nghiệp được giảm thuế GTGT?
Kính mong Chi cục thuế giải đáp sớm các thắc mắc trên cho doanh nghiệp.

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 quy định giảm thuế giá trị gia tăng:

Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

Tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 cuả Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn:

“1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

…”.

Tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

...”

Căn cứ quy định nêu trên:

Về việc xác định hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, về nguyên tắc nếu chi tiết hàng hóa, dịch vụ thực tế của Công ty cung cấp không thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế Giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP và danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT tại Phụ lục I, II, III (ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP) thì Công ty thực hiện mức giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Công ty phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp đơn vị không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.   

Về thời điểm lập hóa đơn và thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ, đề nghị Công nghiên cứu thực hiện theo quy định pháp luật về hóa đơn và thuế giá trị gia tăng.

Xem thêm

Vật liệu xây dựng

otvet Vật liệu xây dựng có bắt buộc công bố hợp quy trước khi đưa vào thi công?
otvet Vật liệu xây dựng có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Vật tư xây dựng có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Vật tư xây dựng chỉ được miễn thuế loại trong nước chưa sản xuất
otvet Nhôm làm trần nhà có phải chứng nhận hợp quy?
otvet Đơn giá vật liệu xây dựng, tính theo giá của nơi bán hay nơi thi công?
otvet Giá vật liệu xây dựng có được cộng thêm cước vận chuyển?
otvet Xi măng được hưởng thuế xuất khẩu 0%
otvet Nhập khẩu vật tư xây dựng cho DNCX có được miễn kiểm tra chất lượng?
otvet Phụ kiện cửa kính phân loại theo mã số nào?
otvet Miễn chứng nhận hợp quy lại cho đá ốp lát chỉ gia công cắt cạnh
otvet Nhập khẩu tấm panel xây dựng nhà xưởng có được miễn thuế?
otvet Kính xây dựng NSXXK có phải kiểm tra chất lượng?
otvet Dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng có được miễn thuế NK?
otvet Xuất khẩu phụ gia bê tông được miễn xin giấy phép
otvet Nhập khẩu "nước sơn" có phải khai báo hóa chất?
otvet Nhập khẩu "cửa nhà" phải kiểm định chất lượng
otvet Nhập khẩu "tấm lót trần nhà" không phải xin giấy phép
otvet Vật liệu xây dựng nhập khẩu cho mục đích khác có phải công bố hợp quy?
otvet "Gạch chịu lửa" có bắt buộc kiểm định chất lượng?