LuatVietnam

blue-check Vay ngân hàng từ 25% vốn góp sẽ bị khống chế lãi vay theo chính sách giao dịch liên kết

Công văn số 58596/CTHN-TTHT ngày 11/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động khuyến mại và vay vốn (4 trang)
Posted: 14/8/2023 11:17:46 AM | Latest updated: 15/8/2023 10:37:24 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5766
LuatVietnam

Cục thuế Tp. Hà Nội lưu ý, theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , hàng hóa dùng để khuyến mại cũng phải lập hóa đơn, khai thuế GTGT.

Giá tính thuế GTGT đối với hàng khuyến mại được xác định bằng 0 nếu doanh nghiệp thực hiện khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật thương mại; ngược lại, nếu doanh nghiệp thực hiện khuyến mại không đúng quy định thì hàng khuyến mại phải chịu thuế GTGT như hàng cho, tặng.

Trường hợp doanh nghiệp vay vốn ngân hàng nếu khoản vay chiếm ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp thì thuộc trường hợp có giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP và bị khống chế chi phí lãi vay được hạch toán trong kỳ không quá hạn mức 30% theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5766

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu