LuatVietnam

blue-check Về điều kiện đăng ký người phụ thuộc là cô ruột

Công văn số 64951/CTHN-TTHT ngày 28/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc đăng kí giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa (3 trang)
Posted: 29/12/2022 9:47:22 AM | Latest updated: 29/12/2022 4:18:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5613
LuatVietnam

Trường hợp người lao động đang trực tiếp nuôi dưỡng cô ruột là người không nơi nương tựa theo quy định, đáp ứng điều kiện là người phụ thuộc theo điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , đồng thời có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo điểm g.4 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 thì được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5613

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Người phụ thuộc

blue-check Thủ tục đăng ký người phụ thuộc từ 1/1/2023
blue-check Sửa đổi quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc English attachment
blue-check Về điều kiện đăng ký ông bà, cô dì là người phụ thuộc
blue-check Về điều kiện đăng ký người phụ thuộc là cô ruột
blue-check Đăng ký cha mẹ đẻ làm người phụ thuộc không bắt buộc phải kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng
blue-check Đăng ký bà nội là người phụ thuộc phải có giấy xác nhận trách nhiệm nuôi dưỡng
blue-check Người lao động được tự khai số lượng người phụ thuộc
blue-check Cháu ruột nếu vẫn còn ba mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký em ruột là người phụ thuộc
blue-check Không cần nộp giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký anh ruột là người phụ thuộc
blue-check Miễn nộp giấy xác nhận thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Dì ruột hay cậu ruột có được đăng ký là người phụ thuộc?
blue-check Điều kiện giảm trừ người phụ thuộc là cậu ruột bị khuyết tật
blue-check Người lao động tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Công ty chịu trách nhiệm khai bổ sung NPT cho người lao động đã ủy quyền quyết toán
blue-check Cháu ruột nếu còn cha mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Ông bà, anh em... chỉ tính là người phụ thuộc khi không còn nơi nương tựa
blue-check Tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc và không cần chứng minh
blue-check Bà nội nếu còn con cái không được đăng ký làm người phụ thuộc