LuatVietnam

blue-check Về tiêu chí xác định công trình xây dựng tạm

Công văn số 1678/BXD-HĐXD ngày 16/5/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình xây dựng tạm (2 trang)
Posted: 27/5/2022 8:34:02 AM | Latest updated: 27/5/2022 9:29:28 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Bộ Xây dựng cho rằng, công trình "trạm trộn bê tông" phục vụ thi công các dự án có thể được xác định là loại công trình tạm nếu đáp ứng các quy định về công trình tạm nêu tại khoản 1, 3, 4 Điều 131 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ).

Trường hợp công trình "trạm trộn bê tông" phục vụ cho hoạt động khác trong thời gian nhất định thì phải được UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng và thời gian tồn tại của công trình tạm này phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 131 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ).

Riêng đối với các công trình xây dựng có thời hạn phục vụ mục đích bán hàng trong dự án kinh doanh BĐS hay công trình biển quảng cáo, Bộ Xây dựng đề nghị căn cứ điều kiện thực tế để xác định có thuộc công trình tạm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 131 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) hay không.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng